Kjenner du til ei gammel gruve, et skjerp eller steinbrudd?

Da er vi interessert i å høre om det!

Hadeland Bergverksmuseums fremste oppgave er å forvalte og formidle både natur- og kulturhistorie knyttet til ulike former for bergverksdrift innenfor vår region. For å kunne gjøre dette på best mulig måte har vi derfor satt i gang med å registrere alle fysiske kulturminner knyttet til drift av denne typen.

Mange ser på museene som samlere av gamle gjenstander, fotografier og gamle papirer. For vår del er også de fysiske sporene ute i naturen en likeså stor grad av den historien vi forvalter, og derfor er det svært viktig å få kartlagt og registrert så mye som mulig av disse natur- og kulturminnene. Dette vil være med på å gjøre historien rikere og bildet mer komplett.

Det er viktig å presisere at vi er interessert i alt som bærer med seg spor av menneskers utnyttelse av berggrunnen. Det kan være alt fra små skjerp (områder hvor det har foregått prøvedrift etter metallforekomster) til større steinbrudd for uttak av stein til kalkbrenning, bygningsstein, sandtak m.m. Like viktig er det å understreke at dette dokumentasjonsprosjektet omfatter hele Hadeland.

Museet vil etter hvert som arbeidet går fremover forsøke så langt det lar seg gjøre å koble historisk kildemateriale opp mot de ulike lokalitetene, så som skjerpeanmeldelser, mutebrev, muntlig tradisjon osv.

Ta kontakt med Hadeland Bergverksmuseum på tlf.: 61320080 eller e-post: hbe@randsfjordmuseet.no