ELGLAND SA er et nettverk av samarbeidende reiselivsbedrifter fra Gausdal Vestfjell i sør til Murudalen i nord. I dette nettverket inngår i alt syv bedrifter. Bedriftsnettverket har som mål å utvikle, markedsføre og selge gode produkter og opplevelser spesielt knyttet til elgens natur- og kulturhistorie innenfor det geografiske området som bedriftene dekker. De årvisse forflytningene av elg mellom sommerbeiteområder primært i lavereliggende områder i sør til vinterbeiteområder i områder i nord er sentralt for alle bedriftene.  

Som ledd i ELGLAND SA har Randsfjordmuseet utarbeidet en kortfattet kunnskapsbase om elgen i dette området som er tilgjengelig her. Denne kunnskapsbasen er dynamisk og vil oppdateres og utvikles jevnlig av museet.

Ansvarlige administratorer

Finn Audun Grøndahl
Email: fag@randsfjordmuseet.no

May-Iren B. Jørgensen
Email:mib@randsfjordmuseet.no