RADIOMERKING AV ELG I GAUSDAL VESTFJELL OG MURUDALEN FOR Å KARTLEGGE TREKKTRADISJONER
Forskningsprogrammet «Elg–Skog–Samfunn» ble startet i 1984 og hadde som hovedmål å framskaffe grunnleggende data som skulle fremme en samfunnsmessig optimal forvaltning av elg i Norge. Et delmål var å kartlegge omfanget av vandringer mellom sommer– og vinterområder i et utvalg norske elgbestander. For å kartlegge elgtrekk ble det benyttet radiosendere påsatt elger (halsklave på voksne kyr, øresendere på oksekalver) og deretter peiling fra bakken og fra fly. Ett av disse studieområdene var Gausdal Vestfjell og Murudalen.

Elger som ble merket om vinteren i Gausdal Vestfjell og Murudalen viste lange forflytninger, og flere elger forflyttet seg mer enn 50 km i luftlinje mellom vinter- og sommerbeiteområdene. Dyrene som ble merket i Gausdal Vestfjell (Dokkfaret) trakk hovedsakelig i sør- og sørøstlig retning, og hvor mange fant sommerbeitene i de lavereliggende skogtraktene vest for Mjøsa (blant annet Vingrom, Biri). Mange av dyrene som ble merket i Murudalen fant sommerbeitene i sørlige deler av Gausdal Vestfjell, men noen vandret også til områder lenger sør og spesielt Gjøvik og Nordre Land kommuner. En elg merket ved Mæringsdalsvatnet i Sel kommune vandret helt til Biri Øverbygd i Gjøvik kommune. En annen elg merket i Dokkfaret vandret helt til Nordmarka i Oslo kommune og ble sett ved Tryvannstårnet. I luftlinje er dette en strekning på 120 kilometer. De radiomerkede elgene i Gausdal Vestfjell og Murudalen viste at det var kjønnsforskjeller knyttet til vandringslengde. Elgkyr vandret lengre enn okser. Tilsvarende kjønnsforskjeller ble ikke ikke funnet andre steder i Elg-skog-samfunn-prosjektet.

Vintrene 1988/89 – og 1989/90 manglet lengre perioder med snødekke i lavereliggende skogtrakter på Østlandet. Dette medførte at trekket fullstendig endret forløp. Dyrene trakk kortere og ble stående om vinteren i tilknytning til sommerområdene. Her oppholdt de seg særlig i habitatstyper som var lite brukt de andre vintrene. Nemlig i bratte lier med eldre granskog hvor de beitet blåbærlyng. Snødybden ser ut til å være viktig for igangsetting av trekkelgens vandringstradisjoner. Trekket om høsten til overvintringsområdene er gjerne en langsom vandring etter hvert som snødybden øker. Elgen starter ofte trekket ved en snødybde på ca. 40 cm, og de første til å vandre ut er ku med kalv. Derimot skjer trekket tilbake til sommerområdet raskt og spesielt under mildvær med blaut og råtten snø.

Trekkmønsteret hos norsk elg kan deles inn i tre hovedkategorier. Den ene hovedtypen består av relativt stasjonær elg som gjennom hele året bare har små forflytninger. Den andre hovedtypen består av elg som trekker relativt lite retningsbestemt og i varierende lengder. Den siste hovedtypen består av elg som har en klar retningsbestemt forflytning mellom et vinter– og et sommerbeiteområde. En variant av dette er når en bestand benytter vinterområdet til en annen bestand som sommerområde. Dette siste tilfellet er tilfellet hvor elg i fra vinterbeiteområdene i Murudalen brukte Gausdal Vestfjell som sommerbeite.

 

Slangselva siste uke i april 2014, med trekkelg fra Murudalen som krysser elva ved normal vannføring. Film av: Harald Bolstad

Syv elger på trekk sørover fra Murudalen, her kryssende over Slangselva i 2015 uten problemer. Utskifting av turbiner forårsaket voldsom reduksjon i vannføringen, og elgen kunne gå tørrskodd over. Foto: Harald Bolstad

Sæther, B-E., Solbraa, K., Sødal, D.R & Hjeljord, O. (1992). Sluttrapport Elg-Skog-Samfunn – NINA forskningsrapport 28: 1- 153.

Hjeljord, O (2008) Viltet – biologi og forvaltning. 1.opplag. Tun Forlag AS.

Andersen, R. og Sæther, B.-E. 1996. Elg i Norge. Biologi, atferd og forvaltning. Teknologisk Forlag. 144 s.

Elg med nylig påsatt radiosender nr. 153 under prosjektet Elg-Skog-Samfunn på 1980-tallet i Gausdal Vestfjell og Murudalen. Foto: Tore Røbergshagen

Trekkforløp til elg merket på vinterbeite i Gausdal Vestfjell i relasjon til lokalisering av fangstanlegg fra steinalderen. GA=Gausdal, L1=Lillehammer, N-A=Nord-Aurdal, N-L=Nordre Land, GI=Gjøvik.

Trekkposisjoner for ulike årstider for radiomerket elg i Gausdal Vestfjell og Murudalen. Fra rapport: Grøndahl, F. A (2003) Merking av elg i Dokkfløy Elgregion. Mjøsen Skogeierforening. 27 s.