VINTERJAKT ETTER TREKKELG I MURUDALEN

Murudalen er et langt og vidstrakt dalføre dominert av furuskog i kommunene Sel og Nord-Fron. Denne dalen har i århundrer og trolig årtusen vært et utpreget vinterbeiteområde for elg. Gjennom de siste tiårene har et særlig stort antall elg trukket inn i dalen utover vinteren og beitet spesielt på furu men også blant annet vier og einer. En høy tetthet av elg om vinteren har ført til at furuskogen stedvis har blitt beitet hardt og hvor mange trær får en redusert vekst og mange trær dør. Som et tiltak for å redusere elgens påføring av skader på furuskogen gjennom beiting om vinteren, ble det igangsatt vinterjakt i Murudalen for å redusere antallet trekkelger. I en rekke år ble vinterjakta utøvd av lønnede lokale jegere og kjøttet ble solgt til kjøttforedlingsbedrifter. Inntektene fra elgkjøttet ble brukt til å stimulere økonomisk til hogst i sentrale beiteområder og hvor hogstavfallet kunne nyttes av elgen. I de senere år skjer vinterjakta gjennom tre-dagers kort som selges via internett. Første året med vinterjakt ut januar var 1988. Mange reagerte på vinterjakt blant rettighetshavere både i vinterbeiteområdet og i områder hvor trekkelgen var i sommerhalvåret. Det finnes en rekke debattinnlegg om vinterjakt i lokalavisene. Nedenfor har vi lagt ut et utvalg artikler og avisinnlegg som omfatter vinterjakt i Murudalen.


Elgkonflikt i Murudalen

Grunneiere og fjellstyret i Gausdal vil stoppe vinterjakta på elg i Murudalen i Sel. Men de møter motstand.

Oppdatert 26.07.2004, kl. 12:04 Del på FacebookDel på TwitterDel på Google+Send med epost Av: Torvild Sveen og Dag Kessel Vinterjakta startet etter at det ble påvist store beiteskader på skogen i Murudalen. Grunneierne frukter at jakta skal komme ut av kontroll fordi det blir skutt både trekkelg og elg fra lokale stammer.

Avviser forslaget

Leder i Dokksfløy elgregion, Per Heringstad, avviser forslaget fra grunneierne og fjellstyret i Gausdal. Han mener det ikke er noen grunn til frykt og sier forslaget bærer tydelig preg av hvor det kommer fra. – Jeg kan skjønne argumentasjonen for de sørlige områdene. Det er klart det er behagelig for dem å ligge med ei stor stamme, mens vi sitter igjen med 500 til 600 elg mer på vinterbeite. Dette skaper skader og ødelagte beiter for den lokale elgstammen, sier Heringstad.

Mye elg

Dokksfløy Elgregion er en av de største i Norge, med 4.000-5.000 elg og 11 kommuner. Den består av en rekke lokale elgstammer, men også en trekkstamme som vandrer mellom Murudalen og Gausdal Vestfjell. I Murudalen har den gjort stor skade på skogen, og Direktoratet for Naturforvaltning har derfor godkjent den omstridte vinterjakten på trekkstammen, utenom ordinær jakttid.

Støtte

Grunneierne får støtte av Mogens Lorentzen. Han er til daglig rovviltkontakt i Statens Naturoppsyn, men i denne sammenheng representerer han Sør-Fron i Dokksfløy Elgregion. Lorentzen mener at fagfolkene her er blitt villedet av dårlig underlagsmateriale. Avgjørelsen blir tatt under årsmøtet til våren og organisasjonen har dermed flere måneder på seg til å bli enige.


 

Vinterjakt på elg i murudaalen

Kilder:

–          http://fjellstyrene.no/siste_nytt/arkiv/elgjakt_i_desember_og_januar

Vil stanse vinterjakt på elg

Elgjegere vil ha stanset vinterjakt på elg i Murudalen. Publisert 18.01.2005, kl. 05:45 Del på FacebookDel på TwitterDel på Google+Send med epost Av: Jan Vidar Lie Pedersen / Knut Erik Solhaug Flere hundre dyr trekker til Murudalen på vinterbeite fra områdene på begge sider av Mjøsa og Lågen. Vil ha endringer Rune Berget i Gausdal som er talsmann for et tyvetalls jegere er en av dem som vil ha endringer. – Vi håper at det blir helt slutt på jakta i sin nåværende form. Vi mener at det ikke finnes grunnlag for å drive forvaltningstiltaket slik det foregår i dag. Berget mener det er altfor liten styring på det hele. – Det er ingen kontroll på hvilket område elgen som blir skutt kommer fra og det mener jeg de bør ha. Jeg savner også dokumentasjon på antall vinterbeitende elg i Murudalen, sier Berget. Tilbakeviser kritikken Trond Carlsson i Mjøsen Skogeierforening er leder av Dokkfløy elgregion. Han mener det er behov for å ta ut elg som trekker til Murudalen på vinterbeite. – All elgen som trekker hit på vinterbeite fører til en altfor stor belastning på det som er tilgjengelig beite. Skal man fortsatt ha like mye elg i omkringliggende områder, så er det viktig å redusere noe av stammen som gjør skade i Murudalen vinterstid, sier Carlsson. Tettere samarbeid Berget kan akseptere en begrenset regulering av elg stammen som trekker til Murudalen, men ikke slik det skjer i dag. – De løser ingenting ved å drive nedslakting av elg i Murudals-område. Man må heller samarbeide tettere med grunneierlagene og ta ut elgen der den kommer fra, sier Berget. Jakta i Murudalen har pågått etter samme opplegg de siste ni årene og det er ikke første gang den omstridte vinterjakta er oppe til behandling. I juli i fjor krevder grunneierlagene og fjellstyret i Gausdal at Dokksfløy Elgregion avslutta den omstridte jakta. Grunneierne mente at den fort kan komme ut av kontroll, fordi det også blir skutt elg fra andre stammer, blant annet fra Gausdal. Forvaltningsplanen er nå ute til høring.


 

Søkte for seint – får ikke jakte

Artikkeltags

Av EINAR ALMEHAGEN Publisert:07. november 2007, kl. 09:37 Det er strid om vinterjakt på elg i Murudalen i januar etter at Fylkesmannen ikke vil realitetsbehandle søknaden fra Sel kommune. Det blir ingen jakt på trekkelg i Murudalen i januar. Sel kommune og jakrettshaverne i kommunen søkte for seint, mener fylkesmannen. (Foto:Sperstad, Elias) DEL SEL: – De søkte for seint og med feil vedlegg, mener senioringeniør hos fylkesmannen, Geir Vagstein. – Det var ingen søknadsfrist og saksbehandleren hos fylkesmannen burde ha oppdaget at det manglet et vedlegg og etterlyst dette, mener skogbrukssjef i Sel, Per Arvid Bragelien. Nå er vinterjakt i Murudalen et tiltak for spesielt interesserte, men uansett har det vært praktisert i flerfoldige år i den hensikt å redusere elgstammen som gnager ned det den kommer over. I år trådte det i kraft en ny forskrift som sier at kommunene må søke fylkesmannen om utvidet jakt. Kommunene Vågå, Sel, Nord-Fron og Sør-Fron har fått innvilget vinterjakt fram til 23. desember i år. Den er grei. Men jakt i januar neste år får de ikke, for det er bare Sel som har søkt – og de har søkt for seint, mener Vagstein. Les mer i morgendagens GD


 

Vil ha mer elg i fjellet

Artikkeltags

Av INGVAR SKATTEBU Publisert:18. mars 2014, kl. 04:00 Etter hard beskatning og påfølgende bestandsnedgang på 1990-tallet, ønsker fjellstyret i Øystre Slidre mer elg i sine fjellområder. Foto: Arkivbilde DEL Det går sakte i arbeidet med å gjenopprette elgbestanden i fjellområdene. På 1990-tallet ble det skutt store mengder elg i statsallmenningen i Øystre Slidre. På det meste ble det felt rundt 45 dyr. Gullårene for elgjakta her var fra 1993 til 2000. I fjor ble det bare skutt 15 dyr fordelt på seks kalver, fire ungdyr, fire voksne okser og ei kolle. I årsmeldingen fra fjellstyret heter det at det bestandsøkningen har gått svært langsomt i fjellet. Gjenoppbyggingen av elgbestanden har fungert best i de lavereliggende skogsområdene. Derfor sier fjellstyret at det er et mål å få opp igjen bestanden i fjellet. Fjellstyret peker også på at vinterjakta på elg i Murudalen sannsynligvis har bidratt til å redusere bestanden i Øystre Slidre, siden. Fjellstyret peker også på at det er drevet hard jakt på elg i de nabokommunene i sør. Fjellstyret konstaterer at bestanden av fjellrype er på ei opp igjen, etter at den var på et lavmål i 2009. Lirypa er også et populært jaktmål i allmenningen. Her blir 2013 karakterisert som et middels rypeår. Men i en større sammenheng, sett over 30–40 år, mener fjellstyret at 2013 var et svakt år, bestandsmessig sett. Ifølge årsmeldingen er en betydelig nedgang i antallet smågnagere ra 2008 hovedårsaken til at stadig flere rypekyllinger har overlevd i årene fra 2009. Totalt sett har fjellstyret solgt 695 jaktkort i 2013. Antall solgte fiskekort i allmenningen er på hele 1646, pluss 91 gratis fiskekort til ungdom under 20 år.


Rekordfelling av trekkelg

Artikkeltags

 

 

Av <A HREF=”MAILTO:KETIL.SANDVIKEN@GD.NO”>KETIL SANDVIKEN </A> Publisert:06. februar 2015, kl. 10:26 Vinterjakt: Det har er felt 117 dyr. DEL Jakta på trekkelg er over for i vinter. Totalt vart det felt 117 dyr, som er det høgste talet sidan jakt på trekkelg starta. Dei felte dyra fordelte seg på 38 i Skåbu (Nord-Fron), 61 i Murudalen (Sel) og 18 dyr i Langmorkje (Vågå). i Langmorkje foregår trekkelgjakta på Hovdasmoane og i Storskridulie/Sjolie, der hovudmengda av trekkelgen kjem inn. Hovudinntrykket i vinter er at det kom ein del elg i juletider på sørsida av Sjoa og som trekte vidare til Sjodalen, innover mot Hindseter. Etter nyttår, og særleg etter snøfallet ca. 10. januar, kom det «puljevis» med elg også til Hovdasmoane, som trekte vidare til Sjodalen og mot Randsverk/ Tesseområdet. Vågå fjellstyre har vedteke eit uttak på 50 dyr totalt i perioden 2015-17, dvs. over tre vintrar. i perioden 2012-14 vart det felt 31 elgar i Langmorkje. Med rekorduttaket i vinter, blir det nå spennande både for jaktrettshavarar/ skogeigarar, forvaltning og for jegerane å sjå kor mange dyr som trekkjer ut att. I fjor vår vart det registrert 467 elgar på trekk ut att i Skåbu. Med 117 felte dyr i vinter bør det bli ein merkbar nedgang i talet på elg som trekkjer ut.


 

Artikkeltags

LÅG FELLING AV TREKKELG I 2016.

Jakta på trekkelg er over for i vinter. Totalt vart det felt 24 dyr; 5 i Vågå (Langmorkje), 11 i Sel (Murudalen) og 8 i Nord-Fron (Skåbu). Dette er langt færre enn dei siste fire vintrane, da det i gj.snitt vart felt ca 95 dyr, med 117 dyr i fjor vinter på det meste. Årsaka til nedgangen er at innsiget av trekkelg kom mykje seinare i vinter enn normalt, 3-4 veker seinare, og truleg har mengda elg på trekk vore mindre også. Dette skuldast nok at det i vinter har vore lite med snø. I tillegg har elgen stått nokså høgt, der den har hatt god tilgang på beite (vier). Vågå fjellstyre.

Utkjøring av elg med snøscooter under vinterjakt i Murudalen i januar. Kilde: NRK Hedmark Oppland