Arkeologiske undersøkelser av steinalderboplasser ved Dokkfløy og Olstappen

Arkeologiske utgravinger ved Dokkfløy 1986 – 1989

I forbindelse med den store vannkraftutbyggingen ved Dokkfløy i siste halvdel av 1980-tallet, ble det utført omfattende arkeologiske utgravninger av kulturminner som ville bli ødelagt av kraftutbyggingen. Arbeidet med utgravningene ble utført av Universitetets Oldsaksamling i 1986-89. En del av undersøkelsene ved Dokkfløy rettet seg mot spor etter mennesker fra steinalderen. Det ble under disse undersøkelsene påvist i alt 63 lokaliteter med slike spor. I tillegg hadde fire lokaliteter blitt påvist tidligere slik at det til sammen eksisterte 67 steinalderlokaliteter innenfor utbyggingsområdet. Lokalitetene viste ingen tegn på å være boplasser brukt sammenhengende gjennom lang tid. Det var snarere snakk om korte perioder med opphold og hvor noen viste flere slike kortvarige opphold gjennom lange tidsrom.

Radiokarbondateringer av kullrester fra undersøkte lokaliteter med ildsteder og andre kulturspor viser at det er to markante perioder med høy intensitet i menneskenes bruk av området; perioden 8 000-7 000 år siden og perioden 5 500-4 500 år siden. Det er få dateringer som indikerer mennesker utenom disse periodene. Rester av redskaper viser stor bredde av bergarter og mineraler; flint, jaspis, bergkrystall, skifer og mye ringsakerkvartsitt. I likhet med alle andre lokaliteter med opphold av mennesker i steinalderen ble også mye skjørbrent stein funnet ved Dokkfløy. Det ble gjort særegne funn av oker bearbeidet av steinaldermenneskene.

Under Dokkaprosjektet ble det innsamlet dyrebein fra ialt åtte utgravde lokaliteter med tilhold av mennesker i en veidekultur og hvor radiokarbondateringer viser at de tilhører steinalderen. Beinfunnene vakte oppsikt blant arkeologer ut fra at det på den tid ikke fantes tilsvarende store undersøkelser og omfang av kulturfunn fra steinalder i områder mellom høyfjell og lavland i Sør-Norge. Alle bein som ble funnet på steinalderlokalitetene ved Dokkfløy var brente og de har dermed vært vanskelige å artsbestemme. Flere bein har imidlertid latt seg bestemme sikkert og det er to pattedyrarter som dominerer; bever og elg. På lokaliteten med høyest radiokarbonalder ved Dokkfløy, og som viser ca. 9 000 år siden, var det bever som dominerte beinmaterialet som lot seg sikkert bestemme. Det ble også på denne lokaliteten funnet nærmere 300 pattedyrbein fra en liten/mellomstor art som kan være bever. Av elg ble bare ett bein sikkert bestemt men noen flere ubestemte bein har tilhørt en stor art slik som elg. De rikeste beinfunn av elg ble funnet på en lokalitet med radiokarbondateringer som viser en langt yngre alder, ca. 5 000 år siden.

Arkeologiske utgravinger ved Olstappen 2013-2016

I perioden 2013-2016 har det blitt gjennomført arkeologiske utgravninger langs regulerte innsjøer i Vinstravassdraget i forbindelse med revisjon av konsesjonsvilkårene. I reguleringssonen i innsjøen Olstappen (600 m.o.h.), litt sør for Skåbu i Nord-Fron kommune, ble det i 2014 gjort funn av bein på en lokalitet på innsjøens midtre vestside ved utløpet av elva Vinstra. På en lokalitet ble det funnet både trekull og skjørbrent stein sammen med brente bein. Skjørbrent stein er typisk for mennesker i steinalderen hvor steinene kan ha vært brukt til oppvarming, og hvor de etter noe tids bruk som regel sprekker og kastes. En del bein lot seg sikkert artsbestemme til elg på denne lokaliteten, og litt av beinmaterialet lot seg også radiokarbondatere. Dateringen viste at elgen hadde levd for ca. 10 000 år siden. Dette er hittil det eldste funn av elg sammen med spor av mennesker i Norge.

 

Kilder

Boaz, J. 1998. Hunter-Gatherer Site Variability: Changing patterns of site utilization in the interior of eastern Norway, between 8000 and 2500 B.P. Universitetets Oldsaksamlings Skrifter Ny rekke nr. 20.

Jacobsen, H. og Larsen, J. H. 1991. På reise i din egen historie.. eller Gausdal og Nordre Lands kulturhistorie gjennom 10 000år. Utgitt av skolekontorene i Gausdal og Nordre Land kommuner. Liografia AS. 34 s.

Hufthammer, A. K, Det osteologiske materialet fra steinalderundersøkelsene i Dokkfløy. Upublisert notat. Universitetet i Bergen. 10 sider.

Haanes Ruset, H. M. 2015. Kulturminnerapport for strekningen Kittilbu-Skåbu – med fokus på Espedalen og Olstappen. Rikt på ressurser gjennom 10 000 år. Sør-Fron kommune, Gausdal kommune og Nord-Fron kommune. 53 s.

 

Ved Dokkfløy ble det funnet 3 enkle elgfigurer risset inn i en bergflate ned mot Dokkfløyvannet. Her er ristningene til den ene figuren fylt med snø. Foto: Kittilbu Utmarksmuseum

Fra de arkeologiske utgravningene ved Dokkfløy 1986-1989. Foto: Kittilbu Utmarksmuseum

Foto viser arkeologiske utgravninger ved Olstappen 21. mai 2014. Foto: Oppland fylkeskommune

Foto viser noe av de brente elgbeina fra innsjøen Olstappen som hittil er de eldste i Norge funnet på en boplass. Foto: Oppland fylkeskommune