BYGNINGSVERN


Randsfjordmuseet skal være et regionalt kompetansesenter for bygningsvern.

Bygningsvern har vært nasjonalt og regionalt satsingsområde over flere år, og RM skal videreutvikle dette. Målet og arbeidsområder for bygningsvernet er en langsiktig forvalting av verneverdige og freda bygninger og anlegg.

Vår bygningsarv er en viktig del av vår kulturarv som må tas vare på. Det gjelder bygninger og bygningsmiljøer knyttet til regionens historiske utvikling som skog- og jordbrukshistorie, vår industrihistorie og tettstedsutvikling. Alle har et ansvar der.

Målet skal være sosial- og geografisk representativitet for den verneverdige bygningsmassen.

Vedlikehold og restaurering av disse bygninger er derfor viktig.

For å kunne restaurere og holde ved like kulturminner på en forsvarlig måte, må tradisjonelle materialkunnskaper, håndverksteknikker og produksjonsmetoder holdes i hevd. Utdanning av håndverkere i eldre fag og teknikker er nødvendig for å ta vare på bygningene.

Randsfjordmuseet satser aktivt på bygningsvernutdanning.

Bygningsvernrådgivertjenesten ved regionsmuseene i Oppland

Oppland fylkeskommune ved fagenhet for kulturarv har lagt til rette for en lokal rådgivingstjeneste gjennom et desentralisert fylkesnettverk av bygningsvernrådgivere ved regionsmuseene. Pr. i dag er Mjøsmuseet, Randsfjordmuseet, Valdresmusea og Gudbrandsdalsmusea med i ordningen, og det jobbes med å få finansiert en bygningsvernrådgiver ved Maihaugen.

Bygningsvernrådgiverne arbeider utadrettet. De gir råd til eiere, kommuner og håndverkere i forbindelse med tiltak som berører freda og verneverdige bygninger og bygningsmiljøer. Privatpersoner kan få gratis råd og veiledning i forbindelse med planlagte tiltak og hjelp med tilskuddssøknader, og forvaltningen kan be om faglige råd og vurderinger som grunnlag for sine vedtak.

Gjennom sin utadrettete virksomhet bidrar bygningsvernrådgiverne også til å gjøre antikvarisk bygningsarbeid mer synlig og tilgjengelig.