RUDSETRA

Ønsker du å besøke Rudsetra? Klikk her for gruppebestillinger.

I Harestulia sydøst for Harestua gamle stasjon i Lunner kommune ligger Rudsetra. Hytta ligger skjult i granskogen, uten veg helt frem. Denne hytta, bygd ca. 1910 som seter, ble i 1934 kjøpt av Einar Hagness med flere. Hytta ble et viktig skjulested for motstandsbevegelsen i Harestulia under 2.verdenskrig.

Trygve Christensen skriver i sin bok fra 1993 “Marka og krigen”: “Harestulia er trolig det området i marka hvor det foregikk mest under krigen. Fra Rudsetra sendte Einar Hagness og hans gode hjelpere på radiostasjonen Beta. Gården Monsrud var en tid base for radiosenderen Gullfax. Ved Paradiskollen og Vrangen mottok Betakarene slipp. Langpiperen og Stormyra var droppeplass for Milorg D 13 og Oslogjengen. Disse aktivitetene foregikk innenfor et område på ti kvadratkilometer- og familien Monsrud var innblandet i samtlige.”

Milorg D 13 og Oslogjengen mottok flyslipp mange steder rundt i Nordmarka. En av krigsveteranene fra Milorg D 13, Bjørn Norlie 93 år gammel, er fremdeles glødende engasjert i Rudsetras fremtid. Hans beretninger er som en levende historiebok.

Etter andre verdenskrig ble Rudsetra et samlingssted for husets eier Einar Hagness, men også for tidligere Milorg tropp D 13 100/13001 Finns tropp og slippgjengen i Milorg, og har fortsatt å være det inntil for få år tilbake. Hytta er bevart slik den så ut under krigen.

Lunner almenning eier hytta og ønsker nå å leie den ut. Lunner historielag tok høsten 2013 initiativ til å få vurdert Rudsetra som et kulturminne, selv om krigsveteranene nå ikke lenger samles der. Som en følge av dette har Riksantikvaren bedt Oppland fylkeskommune om å starte fredningstiltak på Rudsetra. Dette begrunnes på følgende vis: “På bakgrunn av de begivenheter som fant sted her under 2.verdenskrig, den høye autentisiteten i bygningen og alt bevart interiør, mener vi at anlegget er av nasjonal kulturminneverdi.”

Engasjementet i Lunner, og spesielt Harestua, har vokst i 2014. Randsfjordmuseet avdeling Hadeland Folkemuseum så tidlig at de ønsker å ta en rolle i forhold til Rudsetra. Både for å bevare autentisiteten  på stedet, og for å etablere en formidlingsarena i Lunner. Mange ønsker å forplikte seg til å arbeide for Rudsetra, og museet blir den institusjonen som dette forankres i.

Hadeland Folkemuseum har høsten 2014 fått leie Rudsetra av Lunner almenning. Museet betaler en symbolsk sum i leie mot å påta seg alt vedlikehold og forsikring. Nå gjelder det å samle alle gode krefter i “Rudsetras venner”. I 2015 er det 70 år siden krigens slutt og dette gir en ekstra anledning til å aktualisere Rudsetra som et kulturminne. Det må bygges opp en plattform som sikrer god drift av Rudsetra. Foreninger, enkeltpersoner og næringsliv oppfordres til å vise sin støtte. Her trenger vi både dugnadsinnsats og penger.

Bli medlem av Rudsetras venner! Meld din interesse til hf@randsfjordmuseet.no, telefon 61 31 32 80

Pengestøtte gis til Randsfjordmuseet, Kongevegen 92, 2770 Jaren

Kontonummer: 2030.14.05260. Merk innbetalingen: Rudsetras venner